Меню

Фейсбук игра на Bay.bg "През коя година е представено първото барбекю Weber?

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

  1. Общи

 

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за пост-играта „През коя година е представено първото барбекю Weber?“ наричана по-долу, за краткост “Играта”.

 

1.1. Възложител и организатор на Играта е Х МОЛ България ООД, гр. София, 1712, ж.к.Младост 3 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора https://bay.bg/page/facebook-game-weber-compact. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебсайта на Организатора https://bay.bg/page/facebook-game-weber-compact.

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 27.11.2022 г. до 26.12.2022 г., включително. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на уебсайта на Организатора https://bay.bg/page/facebook-game-weber-compact.

1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

 

  1. Участници

2.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-год. възраст, с постоянен адрес в България и валиден профил в Фейсбук (account).

2.2. В Играта нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Х МОЛ България“ ООД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия - без ограничение, и по съребрена линия - до трета степен, включително.

2.3. Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в Играта и трябва да изпълни следните стъпки:

 

Стъпка  1: Да хареса официалната страница Фейсбук профила на онлайн магазин  Bay.bg във Facebook  https://www.facebook.com/Store.Bay.bg  да тагне приятел и да отговори на зададения въпрос, чрез коментар под публикацията на Играта.

 

Стъпка  2: Да се направи регистрирация  с име и email в онлайн магазина Bay.bg https://bay.bg/page/facebook-game-weber-compact

 

2.4. Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (account) във Фейсбук или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

2.5. Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

2.6. Всеки валиден профил (дори профил с име/имена на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

 

  1. Механизъм

Във Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay.bg за периода на провеждане на Играта е публикуван въпрос. Участникът последва профила на онлайн магазин Bay.bg във Фейсбук https://www.facebook.com/Store.Bay.bg и попълва формата за коментар под публикацията с отговор на зададения въпрос. Право да участва в тегленето на награда от Играта има само Участник, последвал профила на Bay.bg във Фейсбук https://www.facebook.com/Store.Bay.bg  дал отговор на зададения въпрос и направил регистрация в онлайн магазин Bay.bg https://bay.bg/page/facebook-game-weber-compact

 

Награди: 1 бр. Барбекю на въглища WEBER® Compact 47cm

           https://bay.bg/product/barbekyu-na-vaglishta-weber-compact-47cm

  1. Определяне на печеливш/и участник/ци

4.1. Печелившият ще бъде избран на 02.01.2023 г. на случаен принцип, чрез томбола между участниците, последвали профила на онлайн магазин Bay.bg в Фейсбук https://www.facebook.com/Store.Bay. направили регистрация в онлайн магазина на Bay.bg и дали отговор на зададения въпрос, с помощта на софтуер. Печелившият участник ще получи награда – 1 бр. Барбекю на въглища WEBER® Compact 47cm

4.2. Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

 

  1. Получаване на награди

5.1. Печелившият участник ще бъде обявен в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay. В срок до 1 седмица от публикуването на името му в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay печелившият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay като посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, в т.ч. оторизационен код за получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции. Печеливш участник, който не се е свързал с Организатора в срок до 1 седмица от датата на обявяването му за печеливш участник в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay, чрез лично съобщение в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay, автоматично и безусловно губи правото да получи наградата.

5.2. За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил спечелената от него награда в срок до 3 седмици от датата на обявяването му за печеливш участник в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

5.3. В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може да извърши ново теглене за съответната награда.

 

  1. Публичност

6.1. Лицата, участващи в Играта, изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, задължително условие, за да я получат, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившите участници в Играта имена, снимка и други данни в Фейсбук профил https://www.facebook.com/Store.Bay, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.

6.2. Участниците в Играта се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения в Фейсбук, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 2 (два) месеца след края ѝ.

 

  1. Защита на личните данни

7.1. Лицата участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на Играта, а при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-предаването ѝ, снимане на печелившия участник при връчването на наградата и използване на направената снимка/снимки от Организатора при условията и за срока, посочени в раздел 6 на настоящите Официални правила.

7.2. Участниците в Играта са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в Играта; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до [email protected].

 

  1. Други

8.1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Играта. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Играта.

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

8.3. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил в Фейсбук.

8.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или във връзка със загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.

8.5. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

8.6. Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

Настоящите Правила са в сила от 27.11.2022 г. и ще бъдат достъпни на https://www.facebook.com/Store.Bay за периода на провеждане на Играта.

 

Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with Instagram.

 

Успех!
Екипът на Bay.bg

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки